Polityka prywatności

Wobec wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r., w skrócie RODO, informujemy, że IMAGA Magdalena Lewicka z siedzibą we Wrocławiu (54-206) przy ul. Legnickiej 86/6 jako administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe:
- osób fizycznych,
- podmiotów (w znaczeniu osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą),
- wskazanych przez podmiot przedstawicieli (osób fizycznych) do kontaktu przy realizacji usługi.


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO) IMAGA Magdalena Lewicka jako Administrator Danych, przetwarza dane Kontrahentów (osób fizycznych, podmiotów w znaczeniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wskazanego przedstawiciela podmiotu, będącą osobą fizyczną). 

O Administratorze Danych

Administratorem Danych jest IMAGA Magdalena Lewicka z siedzibą we Wrocławiu (54-206) przy ul. Legnickiej 86/6 Dane kontaktowe: adres e-mail: imaga@imaga.pl adres korespondencyjny: IMAGA Magdalena Lewicka ul. Legnicka 86/6, 54-206 Wrocław

O celu przetwarzania i podstawach legalności ich przetwarzania 

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu oraz na określonej dla niego podstawie:

- zawarcia i wykonywania umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

-wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO 

- wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO: 

- w celu nawiązania współpracy i zapraszania potencjalnych wykonawców do złożenia Administratorowi ofert na wykonanie określonych usług, czy działań, 

- w celu zapewnienia przejrzystości w zakresie wykrywania i zapobiegania nadużyć, 

- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, 

- dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk, modeli statystycznych na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych.

O odbiorcach danych

Odbiorcami Twoich danych są: 

- inne podmioty wykonywujące usługi na rzecz IMAGA Magdalena Lewicka ul. Legnicka 86/6, 54-206 Wrocław wyłącznie w zakresie świadczonej usługi zgodnie z umową. 

- podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, administacyjno-księgowe, pomoc prawną, 

- inne podmioty, gdy istnieją po temu podstawy prawne uzasadnione:

dążeniem do spełniania wymogów obowiązującego prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych. 

-wykrywaniem oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

-ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa. 

Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru Unii Europejskiej. 

O czasie przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności ich przetwarzania, w tym: 

- w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; 

- w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy 

- w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 10 lat od dnia zakończenia lub rozwiązania umowy.

- jeśli Dane osobowe Użytkownika są potrzebne do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi, Administrator zachowa Dane osobowe do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów.

O prawach, które Państwu przysługują

W każdym dowolnym czasie masz prawo do wycofania udzielonej zgody, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

Masz prawo do:

- żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) dotyczących Ciebie danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo wniesienia prawa do bycia zapomnianym. 

- dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Prawo to możesz realizować poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail np. imaga@imaga.pl

- sprostowania (aktualizacji danych). Prawo to można realizować poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail np. imaga@imaga.pl. Informujemy, że zaktualizowanie danych, nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych, przetwarzanych przez Administratora w określonym celu. 

- ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Prawo to można zrealizować poprzez wysłanie wniosku na adres e-mail np. imaga@imaga.pl. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych. 

- przeniesienia swoich danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu 

-wniesienia skargi do urzędu regulującego na działania Administratora Danych w przetwarzaniu danych osobowych.